Garagepolicy

Välkommen till bostadrättsföreningen Nynäshamnshus 4, Valthornsvägen 4-6


Garageregler Nynäshamnshus nr 4


För den som hyr garage i bostadsrättsföreningen Nynäshamnshus nr 4 gäller nedanstående regler. Om hyresgäst bryter mot reglerna äger föreningen rätt att kräva rättelse. Sker inte rättelse inom sju dagar äger föreningen rätt att säga upp hyresgästen med en månads uppsägningstid. 

 

Garage hyrs ut endast till medlemmar som är folkbokförda i bostadsrättsföreningen.


Garagen är avsedda för uppställning av motorfordon och inte som förråd eller båtuppläggningsplats.


Garaget är den huvudsakliga/dagliga uppställningsplatsen för medlems fordon.


Fordonet skall vara skattat och försäkrat, registrerat på medlem/sambo eller likställd,

folkbokförd och boende i bostadsrättsföreningen .


Fordonet kan även vara firmabil eller leasingbil som medlem/sambo kör dagligen i arbetet/

tjänsten.


Maximalt ett garage per lägenhet och maximalt ett garage per medlem får hyras.


Garageplats får ej upplåtas eller utlånas utan styrelsens tillstånd.


Garage får stå tomt i maximalt tre månader.


När en bostadsrättsinnehavare säljer sin bostadsrättslägenhet upphör garagekontraktet samma dag som överlåtelsen sker.


Garagen får användas för enklare bilvård, enklare reparationer och underhållsåtgärder.


Näringsverksamhet får ej bedrivas i garaget.


Utöver befintliga anordningar får hyresgäst inte anbringa anordningar, extra belysning eller andra fasta elinstallationer av permanent karaktär utan styrelsens medgivande.

Beviljade installationer skall utföras av person med för arbetet avsedd behörighet.


Brandfarligt och explosivt material får inte förvaras i garaget,  t.ex. gastuber och brännbara vätskor och brännbart material i övrigt.


Inte heller får något som är attraktivt för skadedjur eller till olägenhet för dina grannar eller kan förorsaka skada på person eller egendom förvaras i garaget.


Rökning är ej tillåten i garagen.


Medlemmarna rekommenderas ha en brandsläckare tillgänglig i garaget.


Om det finns lediga garageplatser och väntelistan är tom, kan undantag från reglerna beslutas av styrelsen.

Webbadress: nynashamnshus4.se   Webbansvarig: Anne-Marie.Nordlund   Mailadress: havsornen5@gmail.com